Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.
 NOK 399,00
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim
Lys, farge og luminanskontrast Erfaringer fra prosjektering og bruk
Dagslys i rehabiliterte boliger Hvordan påvirker rehabilitering dagslysnivået og hvordan påvirker dagslysforhold energibehovet?
Bokvalitet og verdighet - en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste boligløsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. I denne rapporten evaluerer vi hvordan egen bolig, bokvalitet og lokalisering påvirker beboerne og deres livssituasjon.
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser - erfaringer fra norske kommuner Bosetting av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser er en stor utfordring for mange kommuner. Denne rapporten oppsummerer en erfaringsutveksling mellom fire kommuner som skal etablere eller videreutvikle sitt botilbud.
Internevaluering av skoleanlegg Fokus på funksjonelle og estetiske sider
Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1
Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens