Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft
 NOK 290,00
Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway
 NOK 290,00
LECO Thermo-active Ceilings & Free Cooling Using free cooling in combination with thermo-active ceilings for integrated heating and cooling
 NOK 290,00
Alt om renhold Ny utgave!
 NOK 1070,00
Bedre inneklima i boligen Hvordan få et sunnere hjem
 NOK 99,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 NOK 398,00
 NOK 245,00
Vannbåret varme i boliger Grunnlag og praktiske utførelser
 NOK 390,00
Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene?
Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre bolig.
Kostnader for nye småhus til høyere energistandard Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden?
Oppvarming via tilluft Veiledning og krav for næringsbygg med energiambisjoner
Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70-, og 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape huset til moderne arkitektur med bedre boligkvaliteter?
Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap om energirådgivning og naboeffekten av oppgraderingstiltak. Hvordan sprer holdninger og tiltak seg gjennom sosiale prosesser?
Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport Målet med prosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) har vært å øke kunnskapen om boliger på passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av 64 passivhus og ti TEK10-boliger. Undersøkelsen bygger på omfattende instrumentering og måling, samt intervjuer med beboerne.
Naturlig klimatiserte kontorbygg Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering. Det innebærer å utnytte fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen.
State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY This report is a state-of-the-art analysis for nearly zero energy buildings in Norway.
Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder
Dagslys i rehabiliterte boliger Hvordan påvirker rehabilitering dagslysnivået og hvordan påvirker dagslysforhold energibehovet?
Consequences of local energy supply in Norway A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad
ZEB Laboratory - Research Possibilities This report describes challenges and research possibilities in the ZEB Laboratory under construction at Gløshaugen campus, Trondheim.
SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg Energibruk til kjøling utgjør en stadig større andel i energieffektive bygg. Samtidig er trenden økende bruk av åpne kontorlandskap der brukerne gjerne har ulike temperaturpreferanser.
Mot karbonnøytrale boligområder Utforming av bygninger og energiforsyning – erfaringer fra pilotprosjekter i Norge Towards carbon neutral neighborhoods. Planning and design of buildings and energy supply systems – experiences from pilot projects in Norway
A guide to dayligthting and solar shading systems at high latitude A guide to dayligthting and solar shading systems at high latitude
Erfaring med bygningsintegrerte solfangere i Norge Erfaring med bygningsintegrerte solfangere i Norge (Experiences with solar thermal collectors in Norway)
User evaluations of energy efficient buildings User evaluations of energy efficient buildings The interplay of buildings and users in seven European case studies
Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter. Enkle og lite omfangsrike klimatiseringssystemer kan bidra til å redusere energibruken. Denne rapporten presenterer de mest relevante mulighetene til ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng.
Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag»
Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger
Systematisering av erfaringer med passivhus Systematisering av erfaringer med passivhus
LECO - Energy efficient lighting LECO - Energy efficient lighting Technologies and solutions for significant energy savings compared to current practice in Norwegian office buildings
Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt
Energibruk i bygninger Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk.
LECO Behovstilpasset ventilasjon LECO – Behovstilpasset ventilasjon, hvordan får man alle brikkene på plass?
LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4
LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker
LECO Simulating Earth to Air Heat Exchangers LECO Simulating Earth to Air Heat Exchangers. Ventilation prheating and pre-cooling
ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig Et FoU-prosjekt mellom Jardarhus AS og SINTEF Byggforsk støttet av Innovasjon Norge
Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus. En casestudie
Sammenlikning og analyse av krav til energieffektivitet i bygninger i Norden og Europa Comparison and Analysis of Energy Performance Requirements in Buildings in the Nordic Countries and Europe
Høyisolerte konstruksjoner og fukt Høyisolerte konstruksjoner og fukt Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft
LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg
LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge. Befaring og rapportering.
Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter – Jåtten Øst II som case Rapporten utreder et konsept der bebyggelsen utføres som passivhus, og hvor varmebehovet dekkes av fornybar energi.
Solfangervegg – potensialstudie Yttervegg i betong med innstøpte gummislanger – resultater av modellering
Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1
UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering.
Kunnskapsstatus i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming
Bakgrunnsrapport i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Underlag til 1. arbeidsverksted om bærekraftig oppgradering av boligblokker
Presentasjon av casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Beslutningsprosesser ved oppgradering til universell utforming og høy energistandard: Casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Building augmented wind turbines - BAWT Integrated solutions and technologies of small wind turbines
Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie
Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak.
Ambisiøs energioppgradering med etterisolert fasade Fuktsikre løsninger for yttervegger og overganger i mur- og betongbygg
Energiplan – tre trinn for tre epoker Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP
Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer Sammenlikning av åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og -innhold og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer.
Fuktsikker innvendig etterisolering av mur- og betongvegger Ambisiøs energioppgradering når fasaden skal bevares
Building integrated vertical wind turbines Experiences from the roof of Biskop Gunnerus gate 14 in Oslo
Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet?
Vurdering av EPC/energisparekontrakter Rapporten diskuterer bruk av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper og er basert på 20 intervjuer av aktører i EPC-bransjen, boligbyggelag og beboere.
HVAC pipes in wooden elements Concept, thermal losses and noise in SmartTES solutions
Gjenbruk av ventilasjonskanaler ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering Veilederen er utviklet i FoU-prosjektet "reDuCeVentilation" som står for Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation.
Flerfaglig analyse av casestudier Bærekraftig oppgradering av boligblokker
Helse og inneklima i passivhusboliger Forskningsbehov, risiko og muligheter
Post-occupancy evaluation of a recent energy efficient office building FA 1 Environmentally friendly concrete SP Insulating and energy preserving concrete
Good details for concrete constructions in passive houses (Gode detaljer for betongkonstruksjoner i passivhus) FA 1.2 Insulating and energy preserving concrete SP 1.2.2 Atlas of good construction details for concrete structures to be used in the passive house concept
Concrete ideas for Passive Houses FA 1 Environmental friendly concrete structures P 1.2 Utilisation of concrete in low energy building concepts