Boligkjøperboka Undersøk boligen
 NOK 369,00
Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk?
Midlertidig utsolgt
Vurdering av EPC/energisparekontrakter Rapporten diskuterer bruk av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper og er basert på 20 intervjuer av aktører i EPC-bransjen, boligbyggelag og beboere.
Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme»
Boligeieres beslutningsprosesser ved oppgradering Systematisk oppgradering av småhus - SEOPP
Beboernes og boligenes behov Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer
Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1
Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie
Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier
Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST.
En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov Denne rapporten evaluerer ulike botilbud for yngre mennesker med stort hjelpebehov ut fra case i Trondheim kommune.
BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt.
Nye kriterier for Husbankens grunnlån Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger
Eie først – Barna først. Hvilken betydning har selveid bolig for livskvaliteten i lavinntektsfamilier? Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier bor ofte trangt og uegnet, og bosituasjonen kan være til hinder for foreldrenes overgang til arbeid/aktivitet og for barnas skolegang og utdanning.
Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede Det å eie sin egen bolig er et viktig mål i den norske velferdspolitikken. Eierskap til egen bolig og medbestemmelse når det fattes valg om hvor man skal bo, anses som en viktig premiss for opplevelsen av likeverd og normalisering. Derfor bør man tenke nytt om hvordan man utvikler og tilbyr boliger til utviklingshemmede.
Dette må du sjekke på visning Sjekkliste fra Boligkjøperboka
Beslutningsprosesser ved oppgradering til universell utforming og høy energistandard: Casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Presentasjon av casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Bakgrunnsrapport i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Underlag til 1. arbeidsverksted om bærekraftig oppgradering av boligblokker
Kunnskapsstatus i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming
Flerfaglig analyse av casestudier Bærekraftig oppgradering av boligblokker
Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?
Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger
Tre i by - en kunnskapsoversikt Tre i by - en kunnskapsoversikt
Kostnadsdekkende husleie? Kostnadsdekkende husleie? Om kommunale utleieboliger, husleienivå og teknisk standard/vedlikehold