En utslippsfri anleggsprosess i Rogaland Denne rapporten presenterer kunnskapsgrunnlag for å stille krav til entreprenører og leverandører for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland og for å simulere energi- og effektbehov for en planlagt helelektrisk anleggsplass i Rogaland.
Ombruk av vinduer – muligheter og utfordringer Nybygging, riving og renovering av bygninger utgjør 25 % av alt avfall i Norge. Kun 46 % av dette avfallet gjenvinnes. Ombruk av materialer i byggenæringen kan derfor gi store miljøgevinster.
Merkeordning for avfall i byggeprosjekter. Definisjon og nøkkelindikatorer. Versjon 1 Det er en stor utfordring å oppnå avfallsreduksjon i hele verdikjeden. Næringens vei til økt ressurseffektivitet avhenger også av samarbeid på langs i verdikjeden for å øke utnyttelsen av restmaterialer generert på byggeplasser eller i prosessene oppstrøms i verdikjeden.
Storgata nord-prosjektet i Tromsø. Klimatiltaksanalyse for anleggsfasen Tromsø kommune skal renovere Storgata nord og har engasjert SINTEF Community for å kartlegge mulige tiltak for å redusere klimagassutslipp i anleggsfasen.
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart Rental.one driver utleie av anleggsmaskiner og utstyr og har som mål at 50 % av maskinparken skal være utslippsfri innen 2030.
Dimensjoner og svingdiameter for nye personbiler solgt i 2020 og 2021 Underlag for revisjon av Byggforskserien 312.130 Dette notatet viser resultatet av en rekke statistikker for og målinger av dimensjoner på nye biler solgt i 2020 og 2021. Hensikten er å etablere et faktagrunnlag for revisjon av Byggforskserien 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg.
Risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus Det er en målsetning å øke antallet energioppgraderte boliger i Norge. Hvert år blir det renovert mange boliger, men bare noen av dem blir energioppgradert.
Insentiver og kriterier for klimatilpasning – reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering med overføringsverdi og pekere framover I framtiden ventes kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og sørpeskred. Store deler av samfunnet vil bli påvirket, og dersom det ikke blir iverksatt tilpasningstiltak, vil risikoen for naturskade øke vesentlig. I den forbindelse kan grønne lån- og for­sikringsprodukter være nøkkelverktøyer for å øke vår evne til å gjenoppbygge etter en katastrofe, redusere sårbarhet og gjøre oss mer motstandsdyktige mot katastrofer.
Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer Ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og utslippene i den norske BAE-næringen. I denne rapporten beskriver vi markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige drivere og barrierer for utviklingen framover.
EE Settlement – Norwegian case studies The vision of the project EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns is to provide a decision support tool and a guideline which enable municipal planners and other stakeholders to assess the expected impacts of new developments in early planning stages. The main goal of performing case study tool testing is to get insight into how the EE Settlement tool performs when being used by the end-user.
EE Settlement – Norwegian Model Description. Theoretical background, methodology, reference values, and data sources This report is produced as part of the research project EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns, an international project financed by the Norwegian Research Council under the BYFORSK program. The EE Settlement project seeks to provide guidelines and tools for municipalities, public authorities, professionals, and the public, for evaluating the consequences and impacts of different housing development options.
Transport av betong i kaldt klima Forstudie: Kartlegging av temperaturutvikling i betong på vei fra blandeverk til byggeplass
Impact of Climate Change on Infrastructure in Longyearbyen Case Study of Pile Foundations on Sloping Terrains
Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler Denne rapporten presenterer resultater fra et ideverksted om delingsøkonomi i regi av Prosjekt Norge.
ZEB Laboratory - Research Possibilities This report describes challenges and research possibilities in the ZEB Laboratory under construction at Gløshaugen campus, Trondheim.
1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees This report has considered two separate aspects associated with homes for refugees with permission to settle within Norwegian municipalities.
Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder
GHG emission calculation from construction phase of Lia barnehage This report summarises the life cycle assessment methodology used to calculate the GHG emissions from a case study considered under "Utslippsfrie byggeplasser forprosjekt".
State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY This report is a state-of-the-art analysis for nearly zero energy buildings in Norway.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker En stor mengde av boligblokkene fra 1980- og 1990-tallet vil snart trenge rehabilitering.
Dagslys i rehabiliterte boliger Hvordan påvirker rehabilitering dagslysnivået og hvordan påvirker dagslysforhold energibehovet?
Etterevaluering av pilotprosjektet i EKSBO. Enebolig i Asker Rapporten gjør rede for resultatene fra evaluering av en enebolig i Asker. Huset var pilot i NFR-prosjektet “Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger, EKSBO”.
Naturlig klimatiserte kontorbygg Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering. Det innebærer å utnytte fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen.
BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt.
Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre bolig.
Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene?
Solfangervegg – potensialstudie Yttervegg i betong med innstøpte gummislanger – resultater av modellering
Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1
Beboernes og boligenes behov Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer
UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering.
Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme»
Kunnskapsstatus i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming
Bakgrunnsrapport i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Underlag til 1. arbeidsverksted om bærekraftig oppgradering av boligblokker
Presentasjon av casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Beslutningsprosesser ved oppgradering til universell utforming og høy energistandard: Casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.