Levetider for vann- og avløpsrør i bygninger. Resultater fra feltstudier Risikoen for lekkasjer fra vann- og avløpsrør øker med alderen. Nøyaktige levetidstabeller kan gi et bedre beslutningsverktøy for å vurdere framtidig dato for utskifting.
Dimensjonering av varmtvannsrør i bygg – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030 For å minske energibruk til varmt tappevann og samtidig ivareta drikkevannskvaliteten, er det viktig med riktig utforming og dimensjonering av tappevannssystemer.
Energibruk til varmt tappevann – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030 Denne rapporten presenterer prosjektresultater fra det fireårige forskningsprosjektet "VarmtVann2030 – Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet".
Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger I dag planlegges det flere prosjekter med nye boformer og fellesskapsløsninger i Norge. Det å bo flere sammen og dele funksjoner og plass kan bidra til mindre forbruk av arealer og ressurser, og det er således i tråd med aktuelle bærekraftsmål. Kollektive boformer harmonerer også med målsettingen om sosial bærekraft fordi slike tiltak kan støtte etablering av sosiale nettverk og bidra til at mennesker viser større omtanke for hverandre.
EE Settlement final report 2017–2021 This is the final report of the research project EE Settlement – Embodied, energy, costs and Traffic in different Settlement Patterns financed by The Norwegian Research Council under the BYFORSK program.
Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement Det nettbaserte beregningsverktøyet EE Settlement gjør det mulig å sammenligne framtidige boligprosjekter ved å beregne bundet energi, energibruk og klimagassutslipp. Det forventes å fylle en viktig funksjon som mangler i dagens byplanlegging. Beregningsverktøyet er et av hovedresultatene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns.
Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer Mange kommuner gjør en innsats for å gi personer med ruslidelser og psykiske lidelser et godt botilbud, men rapporterer om store utfordringer med å skaffe egnede tomter og boliger. Derfor er det etterspørsel etter kunnskap om erfaringer med å planlegge, bygge og drifte slike boliger.
Eie først – Barna først. Hvilken betydning har selveid bolig for livskvaliteten i lavinntektsfamilier? Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier bor ofte trangt og uegnet, og bosituasjonen kan være til hinder for foreldrenes overgang til arbeid/aktivitet og for barnas skolegang og utdanning.
Universell utforming på kontorarbeidsplassen – omgivelser til støtte for personer med angst og depresjon Psykiske lidelser, særlig mildere psykiske lidelser som angst og depresjon, er svært utbredt og utgjør en nøkkelutfordring når det gjelder sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det av stor samfunnsøkonomisk verdi å undersøke hva “universell utforming” av arbeidsplasser kan innebære for arbeidstakere med slike lidelser.
SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg Energibruk til kjøling utgjør en stadig større andel i energieffektive bygg. Samtidig er trenden økende bruk av åpne kontorlandskap der brukerne gjerne har ulike temperaturpreferanser.
Sikre glassrekkverk Glassrekkverk er i dag tatt i bruk i stor skala. De er estetisk tiltalende, slipper mye lys inn i bygningen og gir godt utsyn. SINTEF har imidlertid erfart at mange glassrekkverk ikke er sikre nok: De har falt ned, og vi får meldinger om at de oppleves utrygge. Denne rapporten er ment som en veileder, og vi håper den kan bidra til å øke kunnskapen om glassrekkverk i Norge.
Development of coastal infrastructure in cold climate. Summary Guideline. SFI SAMCoT report This report is a Summary Guideline for development of coastal infrastructure in cold climate and is prepared within the SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT).
Flexbuild Annual Report 1. Technical report with results analysis The FlexBuild project will estimate the cost-optimal implementation of end-user flexibility from a socio-economic perspective.
Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer allerede I tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål har Norge som ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det meste av verdens bygningsmasse i 2050 eksisterer allerede i dag. Derfor vil rehabilitering og adaptiv gjenbruk av eksisterende bygninger være et avgjørende bidrag til en bærekraftig framtid.
Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner Prosjektet “Zero Emission Digger” (ZED) har som hovedmål å realisere prototyper for to utslipps­frie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung Hva med å gå inn i alderdommen i et bofellesskap med venner, orangeri og badstue på taket? Studenter som miljøarbeidere i bokollektiv for eldre? Barnehage og sykehjem som deler gymsal og tursti for både trehjulssykler og rullatorer?
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser - erfaringer fra norske kommuner Bosetting av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser er en stor utfordring for mange kommuner. Denne rapporten oppsummerer en erfaringsutveksling mellom fire kommuner som skal etablere eller videreutvikle sitt botilbud.
Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer Økt kunnskap om sklisikkerhet forebygger fall og skaper trygge og inkluderende utearealer.
Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe planleggere i infrastrukturprosjekter med å utnytte overskuddsmasser bedre.
Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Background projects and tools The objective of this report is to provide a state-of-the art review on relevant existing studies and tools that could serve as inspiration for tool development and guidelines in the EE Settlement project.
Nye kriterier for Husbankens grunnlån Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger
Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+ Denne rapporten formidler resultater fra en tverrfaglig evaluering av bo- og tjenestetilbudet Kampen Omsorg+ i Oslo. Tilbudet ble etablert i 2012 og er et tilrettelagt botilbud for eldre som har behov for hjelp i hverdagen, men som kan bo i egen bolig. Kampen Omsorg+ drives av Kirkens Bymisjon etter avtale med Oslo kommune.
Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse Kan EPD (Miljødeklarasjon av bygningsmaterialer, bygningskomponenter og bygningsdeler) egne seg til bærekraftig oppgradering av verneverdige og fredete bygninger?
Bokvalitet og verdighet - en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste boligløsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. I denne rapporten evaluerer vi hvordan egen bolig, bokvalitet og lokalisering påvirker beboerne og deres livssituasjon.
Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer Resultater og råd basert på laboratorietesting
Gjenreisingshus i nord Gjenreisingshusene i Nord-Troms og Finnmark er det fysiske resultatet av myndighetenes og den enkelte innbyggers felles anstrengelse for å få landsdelen på fote igjen etter 2. verdenskrig. Gjenreisingen er også en presentasjon av nye ideer innen planlegging og arkitektur: Husenes enkle formspråk og fargebruk er formet for nordnorsk klima og landskap - de er i tråd med sosialdemokratiske verdier, men i en tradisjon beslektet med funksjonalismen.
Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte Rapporten oppsummerer prosjektet VIRKSOMT, som har undersøkt byggesektorens rolle i det grønne skiftet og hvordan byggesektoren kan bidra til å nå nasjonale klimamål.
30 tonns utslippsfri gravemaskin Teknologistatus, kartlegging og erfaringer
Airflow Measurements for Air Handling Units This technical report is intended as a preliminary study on airflow measurements, as they are basic for the evaluation of efficiency of air handling units (AHUs) in ventilation systems.
Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling Rapporten presenterer ulike perspektiver på by- og stedsutvikling, blant annet aldersvennlig, demensvennlig, barnevennlig og helsefremmende planlegging.
Utslippsfrie byggeplasser - State of the art Veileder for innovative anskaffelsesprosesser
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim
Lys, farge og luminanskontrast Erfaringer fra prosjektering og bruk
Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender Rapporten sammenfatter en kartlegging av industrialisert byggeprosess internasjonalt og nasjonalt, og gir noen framtidsperspektiver.
Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap om energirådgivning og naboeffekten av oppgraderingstiltak. Hvordan sprer holdninger og tiltak seg gjennom sosiale prosesser?
Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport Målet med prosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) har vært å øke kunnskapen om boliger på passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av 64 passivhus og ti TEK10-boliger. Undersøkelsen bygger på omfattende instrumentering og måling, samt intervjuer med beboerne.
Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70-, og 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape huset til moderne arkitektur med bedre boligkvaliteter?
Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming Hvordan er arkitektenes spillerom for å skape gode, nye boliger, med universell utforming integrert i det arkitektoniske konseptet?
Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting De siste 15 årene har utbedring uten utskifting (relining) blitt et alternativ til å bytte ut avløpsrør av støpejern og plast. Hva er fordeler og ulemper?
Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen Eikefjord-modellen – pilot for uttesting
Oppvarming via tilluft Veiledning og krav for næringsbygg med energiambisjoner
Kostnader for nye småhus til høyere energistandard Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden?
En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov Denne rapporten evaluerer ulike botilbud for yngre mennesker med stort hjelpebehov ut fra case i Trondheim kommune.
Building augmented wind turbines - BAWT Integrated solutions and technologies of small wind turbines
Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens
Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST.
Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie
Bokvalitet på norske asylmottak Er bokvaliteten på norske asylmottak god nok, hvordan påvirker den asylsøkernes livskvalitet, hvilke organisatoriske grep kan gi forbedring?
Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak.
Ambisiøs energioppgradering med etterisolert fasade Fuktsikre løsninger for yttervegger og overganger i mur- og betongbygg
Energiplan – tre trinn for tre epoker Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP
Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer Sammenlikning av åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og -innhold og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer.
Fuktsikker innvendig etterisolering av mur- og betongvegger Ambisiøs energioppgradering når fasaden skal bevares
Boligeieres beslutningsprosesser ved oppgradering Systematisk oppgradering av småhus - SEOPP
Building integrated vertical wind turbines Experiences from the roof of Biskop Gunnerus gate 14 in Oslo
Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet?
Vurdering av EPC/energisparekontrakter Rapporten diskuterer bruk av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper og er basert på 20 intervjuer av aktører i EPC-bransjen, boligbyggelag og beboere.
HVAC pipes in wooden elements Concept, thermal losses and noise in SmartTES solutions
Gjenbruk av ventilasjonskanaler ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon
Internevaluering av skoleanlegg Fokus på funksjonelle og estetiske sider
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg
Trinnfri og robust Overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i TEK10
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering Veilederen er utviklet i FoU-prosjektet "reDuCeVentilation" som står for Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation.
Flerfaglig analyse av casestudier Bærekraftig oppgradering av boligblokker
Helse og inneklima i passivhusboliger Forskningsbehov, risiko og muligheter