Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag. Delrapport fra prosjektet "Comfort properties of timber floor constructions"
 NOK 290,00
Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft
 NOK 290,00
Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade. Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim
 NOK 290,00
Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway
 NOK 290,00
LECO Thermo-active Ceilings & Free Cooling Using free cooling in combination with thermo-active ceilings for integrated heating and cooling
 NOK 290,00
Måling av trykktap for rør-i-rør-system Måling av trykktap for rør-i-rør-system
 NOK 290,00
Nasjonal database for byggkvalitet Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.
 NOK 290,00
Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne
 NOK 290,00
Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere
 NOK 290,00
Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak En oppsummering av arbeid utført i FoU-programmet Klima 2000 – Klimatilpassning av bygningskonstruksjoner
 NOK 290,00
Uttørkingshastighet for betonggolv Laboratorieforsøk for norske betonger
 NOK 290,00
Helsefremmende ledelse En evaluering av gruppeledere med innvandrerbakgrunn
"Aksjonsplan Brumunddal" Rapport fra veiledningsarbeidet første år februar-desember 1992
"Den store boligdugnaden" Boforhold for flyktninger Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
"På lag med befolkningen". Medvirkningsplanlegging i tre tettsteder. Erfaringer fra Løten, Moelv og Vinstra 1994-96 med nærmiljøarbeid som drivkraft i tettstedsforbedring
Å bo i ny bygård Boforhold og bruk av nye sentrumsboliger
Aktivitet og fellesskap der folk bor Syngende gullerøtter og sosiale prosesser i Haugesund
Ansvarsgruppen i kommunen Brukeren og ansattes erfaringer
Atmosfærisk ising - forstudie Delprosjekt 8 i Fou-programmet «Klima 2000 - Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner»
Barnefamilier Fra hospits til varig bosetting
Barnehager. Planlegging, drift og vedlikehold En teknisk og økonomisk analyse
Bebyggelsesplan. Natur- og miljøvennlig bebyggelse i Tingvoll
Bedre gårdsrom Et forsøk med beboerdeltakelse og revitalisering av to byfornyede gårdsrom Fase 3 i Oslo kommunes evaluering av opparbeidede gårdsrom
Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis
Bedre tilgjengelighet i nye byggverk Virkninger av ny plan- og bygningslov 1997
Beslutningsprosesser i borettslag og sameier Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
Bo i høyhus? Studie av to boligområder i sentrum i Oslo
Bo i storby Boforhold og boligmarked i norske storbyregioner
Boforhold og økonomi hos unge voksne fra 1987 til 1991: færre med to inntekter
Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter
Bolig eller institusjon? Ulikhet mellom kommunene i eldreomsorgen, og nye omsorgsboliger i 1994
Bolig, bomiljøsatsing og levekår Evaluering – Handlingsprogrammet Oslo indre øst
Bolig- og miljøfornyelse i etterkrigstidas boligområder Rapport fra erfaringsutvekslingsseminar for forsøksprosjektene 5.-7. januar 1987
Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag
Boligen natur- og miljøvennlig bebyggelse i Tingvoll
Boliger for eldre og funksjonshemmmede Publikasjoner utgitt i Danmark, Norge og Sverige i perioden 1980-1987
Boliger i framtida i kommuner En utredning for Sortland boligstiftelse og Sortland kommune
Boligfrekvenser En studie av hvem som har, hvem som ikke har, og hvem som ønsker å ha egen bolig.
Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv En casestudie av 8 nye norske boligprosjekter
Bolignormer, helse og velferd Drøfting av bolignormer, deres grunnlag og rolle i boligpolitikk og planlegging
Boligøkonomi i husholdningene Analyser basert på NOVA- og levekårsundersøkelsen 2001
Boligøkonomi på 80-tallet En rapport fra boforholdsundersøkelsen 1988
Boligpriser og forventningsdannelse. Sammenhengen mellom forventet og faktisk boligpris
Boligsegregasjon En drøfting av underliggende prosesser
Boligsosialt arbeid Evaluering av fire prosjekter i Oslo indre øst
Boligstandard 1967-1981 Resultater fra Boforholdsundersøkelsen 1981
Boligstandard for enslige. Boligønsker og behov på 1990-tallet .
Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler
Boligutbedring for funksjonshemmede Behov - etterspørsel og kostnader
Bomiljø og inkludering En casestudie av tre borettslag og et boligområde
Bostedsløs; posisjon på boligmarkedet eller identitet? Oppfølgende analyse av kartlegging av bostedsløse i 2003.
Bostedsløshet i Norge Kartlegging av bostedløse i kontakt med hjelpeapparatet
Bostøtte for pensjonister. En undersøkelse av et boligøkonomisk tiltak
Bovaner. En undersøkelse av 30 blokkleiligheter i Oslo.
Brukermedvirkning i norsk helsetjeneste Kartlegging av former for brukermedvirkning som er prøvd ut i norsk helsetjeneste
Byfornyelse i Oslo øst Intervjuer med beboerne i nye og utbedrede gårder
Byfornyelsen og beboerne Sammenfatning av beboerundersøkelser i Oslo, Bergen og Trondheim
Bygg i snørike områder – en veileder i klimatilpassing
Byggeforskrift for tilgjengelighet : intensjoner og praksis En undersøkelse av kommunal byggesaksbehandling, praksis hos typehusbedrifter og arkitekter, ferdige bygg
Byggeskikk. Litteratur, enquete, definisjon
Byggeskikknøkkelen Byggeskikknøkkelen - et samordningsverktøy innen temaene estetikk og byggeskikk
Byggskadeomfanget i Norge Utbedringskostnader i norsk bygge-/eiendomsbransje - og erfaringer fra andre land
Bygningers energiforbruk og miljøpåvirkning En studie av tradisjonelle og moderne trebygninger
Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav
Compact wood frame roofs with built-in-moisture Test house measurements of the drying potential and risk of mould growth
Dagboksprosjektet Tilbakeskuende del Evaluering av plan- og bygningsloven
Design process challenges Simple obstacles or complex building defects?
Det finnes ingen hovedveg Om ergoterapeuters plass i kommunenes rehabiliteringsarbeid
Dialog og konflikthåndtering Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
Drenering av bygninger Referat fra åpent møte arrangert av Norges byggforskningsinstitutt på Blindern, 4. mai 1960
Effekt av maling og tynnpuss på pussfasadar Delrapport frå prosjekt 9 i FoU-programmet «Klima 2000»
En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital
Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang. Sluttrapport.
Energi- og miljøregnskap for bygg Fremstilling av byggematerialer, regnskap for boliger og kontorbygg
Energibruk i bygninger Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk.
Energieffektivitet i bygninger Trender i energibruk og byggeteknikk
Energifleksible varmeanlegg Energieffektiv vannbåren lavtemperaturvarme
Energy consumption and environmental impact of buildings Case study of traditional and modern wooden buildings
Erfaringar med puss som vern ved regnpåkjenning Delrapport frå prosjekt 9 i FoU-programmet «Klima 2000»
Erfaringer med bruk av snøspylere til fjerning av snøfonner Delrapport fra prosjekt 3 i FoU-programmet «Klima 2000»
Ergoterapeuten i åpen omsorg Organisering, rehabiliteringsoppgaver og samarbeidsrelasjoner
ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig Et FoU-prosjekt mellom Jardarhus AS og SINTEF Byggforsk støttet av Innovasjon Norge
Et hus midt i byen Evaluering av Samsen allaktivitetshus i Kristiansand
Etableringslån til bolig Tap og kostnader for kommunene
Etableringslåneordningen 1984. En undersøkelse av kommunal praksis ved tildeling av etableringslån
Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo En undersøkelse blant innbyggere med pakistansk, tamilsk og somalisk opprinnelse
Evaluering av plan- og bygningsloven Første kartleggging Case-undersøkelse i ti kommuner
Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger
Fellesarealer i serviceboliger. Serviceboligen som boform og alternativ til institusjon.
Fjernkulturelle utenlandske og norske husholdningers boforhold En sammenligning basert på Folke- og boligtellingen 1990
Fjernvarme. Rasjonell fremføring av fjernvarme i boligområder med lav blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger .
Fjernvarmeanlegg Regulering og styring av fjernvarmeanlegg i områder med lav varmetetthet : kostnadstall fra et prøveprosjekt i Oslo kommune : turtallsstyring av sirkulasjonspumper : forinnstilling av ventiler
Flate, papptekte tak Feltundersøkelse 1980 og 1985
Flyttekjedemekanismer En utredning om sammenhengen mellom boligproduksjon og fordeling
Flytting og pendling i Oslo- og Akershusregionen Analyser av Boforholdsundersøkelsen 1988 som del av utredningsarbeidet og planleggingen for hovedflyplassen på Gardermoen
Forebygging på tvers? Organisering og arbeidsprosesser i prosjektene "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak"
Forsterket fokus på estetikk? En evaluering av forvaltningsmyndighetenes og foretakenes praksis
Fra storskalabygging til frislepp Beretning om Oslo kommunes boligpolitikk 1960 - 1989
Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter – Jåtten Øst II som case Rapporten utreder et konsept der bebyggelsen utføres som passivhus, og hvor varmebehovet dekkes av fornybar energi.
Fukt i bygningsmaterialer og konstruksjoner Sluttseminar for strategisk instituttprogram Trondheim 17. og 18. februar 1998, Oslo 11. mars 1998
Fukt i kompakte tak (fase 1) Delrapport fra prosjekt 12 i FoU-programmet «Klima 2000»
Fukt i kompakte tak. Resultater fra en feltundersøkelse i to faser.
Fukttransport i mineralske bygningsmaterialer - materialegenskaper Sluttrapport fra prosjekt 6 i FoU-programmet «Klima 2000»
Fylkesvise boligrådgivningsgrupper Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet
Gammel i møte med ny teknologi Teknologiens betydning for kvaliteten i eldres hverdagsliv : en rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv
Gårdsrom som en del av byfornyelsen Spørreundersøkelse av beboernes egne vurderinger
Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i bygninger Prinsipper og egenskaper som gir tilpasningsdyktige kontorbygninger
Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i bygninger. Prinsipper og egenskaper som gir tilpasningsdyktige kontorbygninger
Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag»
Gråsoner, ivaretaking og prekvalifisering Evaluering av seks kvalifiseringstiltak innenfor Handlingsprogram for Oslo indre øst
Heis i eldre hus - hvor står vi nå? En statusrapport om hvordan den eksisterende boligmassen kan bli tilgjengelig med heis
Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
Hjelpeapparetet for bostedsløse Om hjelpeapparatet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
Høyisolerte konstruksjoner og fukt Høyisolerte konstruksjoner og fukt Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft
Husholdninger : data og definisjoner Rapport fra et seminar i desember 1989
Husholdninger i 80-årene Beskrivelser og utviklingstendenser
Husholdningsutviklingen i Norge resultater fra Folke- og boligtellingen 1990
Hva skjedde så? Muskelsmerteprosjektet i Arbeidsmarkedsetaten - en evaluering fem år etter
Hvordan kan bydelshus overleve? En drøfting av fire bydelshus i Oslo med fokus på aktiviteter og økonomi
Hybelmarkedet i Oslo Rapport fra en forundersøkelse
Hygroscopic material properties Water vapour permeability and hygroscopic sorption curves for materials used in a test house
Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon Er systematisering og standardisering BA-næringens veivalg?
Industrigolv av betong Betonggolv i industribygg Feltundersøkelse
Innarbeiding av kvalitetsstyring Fallgruber og psykologiske problemstillinger
Installasjon av heis i eksisterende bebyggelse En utredning om muligheter, begrensninger og kostnader ved å installere heis i bestående bebyggelse
Ising på tak En studie av et skadetilfelle : en rapport fra NTNF-prosjektet "Byggskader".
Jessheim i vekst Ungdom, møteplasser og byutvikling
Justering av energikrav i TEK Utredning utført på oppdrag for Statens bygningstekniske etat
Kan eldres boligformue redde velferdsstaten? Mulige virkninger av å omgjøre bundet kapital i bolig til kontanter
Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene - Torshov
Keramiske fliser på betongunderlag Materialtekniske problemstillinger, forslag til prosjekteringsregler basert på praktiske erfaringer
Kjøkkeninnredningers fleksibilitet. En undersøkelse av innredningenes tilpasning til ergonomiske krav, eldres og funksjonshemmede brukeres behov
Kledning med trespon Kledning med trespon - eksperimentelle laboratorieundersøkelser og tidligere tiders erfaringer
Klient hos den offentlige patron Forståelsesrammer rundt relasjon hjelpeapparat og klient
Klimadata for fuktberegninger Referanseår for 12 steder i Norge og klimadata for konstruksjoner mot grunnen
Knekning av vegger av uarmert betong Buckling of Unreinforced Concrete Walls
Kommunal bygge- og eiendomsforvaltning Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Asker, Bodø, Sandnes og Steinkjer kommuner og Byggforsk
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 1.1.2004 til 30.4.2005
Kommunal utleie av boliger Noen tall fra en enquête til alle landets kommuner 1993
Koordinert boligfeltutbygging. Ålesund. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Ålesund.
Koordinert boligfeltutbygging. Arendal. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Arendal.
Koordinert boligfeltutbygging. Harstad. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Harstad.
Koordinert boligfeltutbygging. Kristiansand. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Kristiansand.
Koordinert boligfeltutbygging. Sandnes. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Sandnes.
Kostnadsdekkende husleie? Kostnadsdekkende husleie? Om kommunale utleieboliger, husleienivå og teknisk standard/vedlikehold
Kriminalitet i Drammen rapport fra et forprosjekt
Kriminalitetsforebyggende tiltak på Holmlia En studie av sosialt miljø, utrygghet og kriminalitet i et boligområde i Oslo
Kulturforvaltning i bydeler Evaluering av prosjektet "Kultur for og med barn og unge i drabantbyer" i Stovner og Ullern bydeler
Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?
Kyndig blikk Teknologiutvikling med brukerinnflytelse : en rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv
Lav inntekt og boforhold Boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen
Lavtemperatur varmeanlegg Takvarme i ny og eksisterende bebyggelse
Learning from the built heritage on the way towards a sustainable development Some qualities of traditional building materials and construction techniques in a sustainable perspective
LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge. Befaring og rapportering.
LECO - Energy efficient lighting LECO - Energy efficient lighting Technologies and solutions for significant energy savings compared to current practice in Norwegian office buildings
LECO Behovstilpasset ventilasjon LECO – Behovstilpasset ventilasjon, hvordan får man alle brikkene på plass?
LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker
LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg
LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4
LECO Simulating Earth to Air Heat Exchangers LECO Simulating Earth to Air Heat Exchangers. Ventilation prheating and pre-cooling
Ledelse av byggeprosjekter i boligbyggelag - Veileder (del1) - Systemmodell (del 2)
Levende bydel? Evaluering av utvikling av områdeforvaltning i fire bydeler i Oslo
Limsystemer for limtre og sponplater Limsystemer for limtre og sponplater Sammensetning og miljøegenskaper
Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/OPS-kontrakter mellom Undervisningsbygg Oslo KF og SG Finans AS
Lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommuner tendensanalyse av 25 forsøk med lokalt samarbeid
Lovbrudd og sosial kontroll i bydel Fokus på oppvekstmiljø i utvalgte Drammensbydeler
Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer
Måling av kloridinnhold i betong Felt- og laboratoriemålinger Ringforsøk
Måling av relativ fuktighet Instrumenter og metoder : måling i betongvarianter
Maling og beis for trefasader Maling og beis for trefasader Sammensetning og helse- og miljøegenskaper
Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt
Measurement of chlorides in concrete an evaluation of three different analysis techniques
Mellom byggesak og byutvikling Evaluering av forenklet reguleringsplan for fortetting i småhusområdene i ytre by i Oslo
Mennesker med psykisk utviklingshemning, integrering i samfunnet Praktiske tiltak, teori og metode, offentlige utredninger
Miljøbyen Gamle Oslo Evaluering av måloppnåelse og samarbeid
Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus. En casestudie
Modeller for boligetterspørsel En modell for nybyggingsbehovet
Mot år 2000 - bo alene eller sammen? Husholdningsutvikling og boligbehov
Norges Byggforskningsinstitutt En kort omtale av instituttets organisasjon og virksomhet
Nye boliger i byen 28 boligprosjekter i indre Oslo
Nyere metoder i betongbyggeri Norges byggforskningsinstitutt's kurs 6.-10. mai 1957
Nytt for de eldste Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem
Nytt for gamle Evaluering av byggeprosjekter med nye omsorgsboliger og sykehjem
Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
Overganger for glasstak Praktiske forslag til detaljløsninger
Passivhusløsninger basert på trekonstruksjoner Passivhusløsninger basert på trekonstruksjoner
Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus Veilederen gir en innføring i planlegging og prosjektering av solvarmeanlegg i lavenergiboliger og passivhus.
Prisutviklingen på selveide boliger En empirisk analyse av perioden 1991 - 2000
Private planer - offentlige utfordringer Behandling av kompliserte byggesake og private planforslag i fire kommuner
Produktivitet i byggebransjon Forskjeller i produktivitet: teori, metode, analyser, forklaringer
Quality management. A challenge for the building industry.
Radon i eksisterende boliger. Tiltak for å redusere konsentrasjonen Kostnad-nytte-analyse for ulike tiltaksgrenser
Råteskader i trepanel Resultater fra Dekkbeisfondet
Regntetthet for kombinerte undertak og vindsperrer på rull Arbeidet i denne prosjektrapporten er utført som en aktivitet i det strategiske forskningsprosjektet Climate Adapted Buildings (CAB).
Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong.
Rimelige lavenergiboliger, varmegjenvinning Nytt, enkelt system for boligventilasjon
Rimeligere enn ventet. Kostnader for livsløpsboliger
Romakustisk prosjektering Prosjekteringsanvisning og datasamling for lydadsorberende materialer og konstruksjoner
Roofing fasteners Field survey 1985 of roofs with mechanically attatched bituminous or polymeric membranes : recommended corrosion protection of metallic fasteners
Roofing systems with mechanical attachments. Results from testing with dynamic loading - test methods, backout classification and fastening design
Sammenlikning og analyse av krav til energieffektivitet i bygninger i Norden og Europa Comparison and Analysis of Energy Performance Requirements in Buildings in the Nordic Countries and Europe
Samtalekompetanse i trygden Forsøk med løsningsorienterte samtaler
Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet Fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse
Servicebolig - dyr bolig eller rimelig institusjon? Kostnader og effekter av en ny boform for eldre
Skader på bygg Grunnlag for systematisk måling
Slagregn – klimadata og grunnlag for beregninger Delrapport fra prosjekt 11 i FoU-programmet «Klima 2000»
Sosiale relasjoner mellom beboere Formell og uformell samhandling i forstad og i indre by
Stedsutvikling, kunst og kultur i en drabantby En studie av kultursatsing i Furuset bydel i Oslo
Store møter - små steder Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø Utviklingsprogrammet for fl erkulturelle bomiljø
Studentboliger for funksjonshemmede Behov, tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming
Systematisering av erfaringer med passivhus Systematisering av erfaringer med passivhus
Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
Tak basert på massivtreelementer Rapporten viser hvordan massivtreelementer kan brukes i flate og skrå takkonstruksjoner.
Takstein. Snø og brekkasje : en rapport fra NTNF-prosjektet "Byggskader" .
Tap på utlån til boligformål En strukturell og statistisk analyse
Teknologiutvikling og utvikling i omsorgsbehov En rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv
Testing a component method to estimate the airtightness of wind-tightened wood-frame houses Testing a component method to estimate the airtightness of wind-tightened wood-frame houses
Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet
Tetthet av betongtakstein. En laboratorieundersøkelse av tetthet mot slagregn og nedbør for tak tekket med betongtakstein
Tettstedsforbedring i Hokksund Del 1. En analyse av stedskarakter og byggeskikk
The challenges of housing privatisation Evaluation of a pilot prosject in Saravjevo 1997 - 2000
Tid for nytenkning Erfaringer med døgnservice i Norge, Sverige og Danmark
Tid tilbrakt i boligområdet Analyse av beboergruppers opphold ute i områder med ulik utforming og bebyggelse
Tilgjengelighet og levekår Hvordan blir tilgjengelighet ivaretatt etter PBL-reformen av -97?
Tillitsverv og lønnet arbeid Hvordan tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kombinerer verv og lønnet arbeid
Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig En evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning
TKP - energibesparelse Langsiktig virkning av enøk-tiltak i yrkesbygg
To flyktningegruppers hverdag i en norsk kommune "Når vi kommer til et nytt land, prøver vi å gripe håpet"
Tre i by - en kunnskapsoversikt Tre i by - en kunnskapsoversikt
Trygg hverdag, felles ansvar Underveisevaluering av prosjekt Nabohjelpsområder
Ung i drabantby Foreldrekontroll og lokal tilhørighet
Ungbo - mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim
Ungdom og bolig Hva vet vi i dag om unges etablering? : en utredning for Kommunaldepartementet og Barne- og familiedepartementet
Upgrading of urban informal settlements Evaluation and Review of Upgrading and Poverty Reduction Activities in Three Settlements in Lusaka, Zambia
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 - Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 2 - Felt-, laboratorie- og beregningsmessige undersøkelser av tre metoder
Utbyggingsavtaler: Virkemiddel for infrastrukturbygging? Sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler – et forprosjekt
Utkastelser En studie av utkastelser i større norske byer
Utleieboliger Evaluering av prøveordningen med utleielån i Husbanken
Utvidet bruk av utbyggingsavtaler Fortellingen om utbyggingen på Neskollen
Vakuumisolasjonspaneler for bruk i bygninger – Egenskaper, krav og muligheter Dersom vakuumisolasjonspaneler skal tas i bruk i en større skala enn i dag, må en rekke utfordringer studeres nærmere.
Valuta for pengene En studie av 15 boligprosjekter
Varieties of barrier free design Accessible housing in five European countries A comparative study
Varmetekniske målinger Beskrivelse av utstyr og metoder ved NBI. Trondheimsavdelingen.
Våtromsmembraner Erfaringer fra funksjonsprøving av våtromsmembraner Anbefalinger for å sikre en vanntett våtromskonstruksjon
Ventilasjon og luftkvalitet i småhus Feltundersøkelse og litteraturgjennomgang
Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter. Enkle og lite omfangsrike klimatiseringssystemer kan bidra til å redusere energibruken. Denne rapporten presenterer de mest relevante mulighetene til ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng.
Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre målinger, beregninger og vurderinger av vibrasjoner og stivhet i massivtredekker hvor mennesker beveger seg
Vindlast på flate tak Innfesting av fleksible takbelegg
Vinduer i eksisterende bygninger. Vedlikehold, oppgradering eller utskifting? Vinduer i eksisterende bygninger i et bærekraftig perspektiv
Windows Recent research and experiences made by Norwegian Building Research Institute
Windows in existing buildings - maintenance, upgrading or replacement? Windows in existing buildings in a sustainable perspective