Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere
 kr 290,00
Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft
 kr 290,00
Måling av trykktap for rør-i-rør-system Måling av trykktap for rør-i-rør-system
 kr 290,00
Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne
 kr 290,00
Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade. Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim
 kr 290,00
Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway
 kr 290,00
LECO Thermo-active Ceilings & Free Cooling Using free cooling in combination with thermo-active ceilings for integrated heating and cooling
 kr 290,00
Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag. Delrapport fra prosjektet "Comfort properties of timber floor constructions"
 kr 290,00
Nasjonal database for byggkvalitet Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.
 kr 290,00
Uttørkingshastighet for betonggolv Laboratorieforsøk for norske betonger
 kr 290,00
Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak En oppsummering av arbeid utført i FoU-programmet Klima 2000 – Klimatilpassning av bygningskonstruksjoner
 kr 290,00
Design process challenges Simple obstacles or complex building defects?
Bolignormer, helse og velferd Drøfting av bolignormer, deres grunnlag og rolle i boligpolitikk og planlegging
Valuta for pengene En studie av 15 boligprosjekter
Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre målinger, beregninger og vurderinger av vibrasjoner og stivhet i massivtredekker hvor mennesker beveger seg
Tak basert på massivtreelementer Rapporten viser hvordan massivtreelementer kan brukes i flate og skrå takkonstruksjoner.
LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg
Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus. En casestudie
Kostnadsdekkende husleie? Kostnadsdekkende husleie? Om kommunale utleieboliger, husleienivå og teknisk standard/vedlikehold
Testing a component method to estimate the airtightness of wind-tightened wood-frame houses Testing a component method to estimate the airtightness of wind-tightened wood-frame houses
Private planer - offentlige utfordringer Behandling av kompliserte byggesake og private planforslag i fire kommuner
Dialog og konflikthåndtering Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong.
Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter. Enkle og lite omfangsrike klimatiseringssystemer kan bidra til å redusere energibruken. Denne rapporten presenterer de mest relevante mulighetene til ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng.
Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag»
Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger
Limsystemer for limtre og sponplater Limsystemer for limtre og sponplater Sammensetning og miljøegenskaper
Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?
Systematisering av erfaringer med passivhus Systematisering av erfaringer med passivhus
Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet
LECO - Energy efficient lighting LECO - Energy efficient lighting Technologies and solutions for significant energy savings compared to current practice in Norwegian office buildings
Passivhusløsninger basert på trekonstruksjoner Passivhusløsninger basert på trekonstruksjoner
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 2 - Felt-, laboratorie- og beregningsmessige undersøkelser av tre metoder
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 - Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger
Beslutningsprosesser i borettslag og sameier Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt
Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer
Maling og beis for trefasader Maling og beis for trefasader Sammensetning og helse- og miljøegenskaper
Byggeskikknøkkelen Byggeskikknøkkelen - et samordningsverktøy innen temaene estetikk og byggeskikk
Energibruk i bygninger Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk.
Tre i by - en kunnskapsoversikt Tre i by - en kunnskapsoversikt
LECO Behovstilpasset ventilasjon LECO – Behovstilpasset ventilasjon, hvordan får man alle brikkene på plass?
LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4
LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker
LECO Simulating Earth to Air Heat Exchangers LECO Simulating Earth to Air Heat Exchangers. Ventilation prheating and pre-cooling
ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig Et FoU-prosjekt mellom Jardarhus AS og SINTEF Byggforsk støttet av Innovasjon Norge
Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav
Sammenlikning og analyse av krav til energieffektivitet i bygninger i Norden og Europa Comparison and Analysis of Energy Performance Requirements in Buildings in the Nordic Countries and Europe
Høyisolerte konstruksjoner og fukt Høyisolerte konstruksjoner og fukt Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft
LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge. Befaring og rapportering.
Kledning med trespon Kledning med trespon - eksperimentelle laboratorieundersøkelser og tidligere tiders erfaringer
Compact wood frame roofs with built-in-moisture Test house measurements of the drying potential and risk of mould growth
Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter
Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter – Jåtten Øst II som case Rapporten utreder et konsept der bebyggelsen utføres som passivhus, og hvor varmebehovet dekkes av fornybar energi.
Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/OPS-kontrakter mellom Undervisningsbygg Oslo KF og SG Finans AS
Vakuumisolasjonspaneler for bruk i bygninger – Egenskaper, krav og muligheter Dersom vakuumisolasjonspaneler skal tas i bruk i en større skala enn i dag, må en rekke utfordringer studeres nærmere.
Justering av energikrav i TEK Utredning utført på oppdrag for Statens bygningstekniske etat
Regntetthet for kombinerte undertak og vindsperrer på rull Arbeidet i denne prosjektrapporten er utført som en aktivitet i det strategiske forskningsprosjektet Climate Adapted Buildings (CAB).
Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus Veilederen gir en innføring i planlegging og prosjektering av solvarmeanlegg i lavenergiboliger og passivhus.
Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon Er systematisering og standardisering BA-næringens veivalg?
Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet Fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse
Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv En casestudie av 8 nye norske boligprosjekter
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 1.1.2004 til 30.4.2005
Fukt i kompakte tak. Resultater fra en feltundersøkelse i to faser.
Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis
Bygg i snørike områder – en veileder i klimatilpassing
Bolig, bomiljøsatsing og levekår Evaluering – Handlingsprogrammet Oslo indre øst
Jessheim i vekst Ungdom, møteplasser og byutvikling
Bostedsløs; posisjon på boligmarkedet eller identitet? Oppfølgende analyse av kartlegging av bostedsløse i 2003.
Forsterket fokus på estetikk? En evaluering av forvaltningsmyndighetenes og foretakenes praksis
Vindlast på flate tak Innfesting av fleksible takbelegg
Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang. Sluttrapport.
Utvidet bruk av utbyggingsavtaler Fortellingen om utbyggingen på Neskollen
Fukttransport i mineralske bygningsmaterialer - materialegenskaper Sluttrapport fra prosjekt 6 i FoU-programmet «Klima 2000»
Utbyggingsavtaler: Virkemiddel for infrastrukturbygging? Sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler – et forprosjekt
Upgrading of urban informal settlements Evaluation and Review of Upgrading and Poverty Reduction Activities in Three Settlements in Lusaka, Zambia
Boligøkonomi i husholdningene Analyser basert på NOVA- og levekårsundersøkelsen 2001
Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler
Tilgjengelighet og levekår Hvordan blir tilgjengelighet ivaretatt etter PBL-reformen av -97?
Fukt i kompakte tak (fase 1) Delrapport fra prosjekt 12 i FoU-programmet «Klima 2000»
Bo i storby Boforhold og boligmarked i norske storbyregioner
Erfaringer med bruk av snøspylere til fjerning av snøfonner Delrapport fra prosjekt 3 i FoU-programmet «Klima 2000»
Flyttekjedemekanismer En utredning om sammenhengen mellom boligproduksjon og fordeling
Slagregn – klimadata og grunnlag for beregninger Delrapport fra prosjekt 11 i FoU-programmet «Klima 2000»
Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i bygninger. Prinsipper og egenskaper som gir tilpasningsdyktige kontorbygninger
Lavtemperatur varmeanlegg Takvarme i ny og eksisterende bebyggelse
Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i bygninger Prinsipper og egenskaper som gir tilpasningsdyktige kontorbygninger
Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag
Barnefamilier Fra hospits til varig bosetting
Effekt av maling og tynnpuss på pussfasadar Delrapport frå prosjekt 9 i FoU-programmet «Klima 2000»
Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene - Torshov
Prisutviklingen på selveide boliger En empirisk analyse av perioden 1991 - 2000
Bedre tilgjengelighet i nye byggverk Virkninger av ny plan- og bygningslov 1997
Erfaringar med puss som vern ved regnpåkjenning Delrapport frå prosjekt 9 i FoU-programmet «Klima 2000»
Mellom byggesak og byutvikling Evaluering av forenklet reguleringsplan for fortetting i småhusområdene i ytre by i Oslo
Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital
Skader på bygg Grunnlag for systematisk måling
Bomiljø og inkludering En casestudie av tre borettslag og et boligområde
Ledelse av byggeprosjekter i boligbyggelag - Veileder (del1) - Systemmodell (del 2)
Gråsoner, ivaretaking og prekvalifisering Evaluering av seks kvalifiseringstiltak innenfor Handlingsprogram for Oslo indre øst
Atmosfærisk ising - forstudie Delprosjekt 8 i Fou-programmet «Klima 2000 - Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner»
Samtalekompetanse i trygden Forsøk med løsningsorienterte samtaler
Bo i høyhus? Studie av to boligområder i sentrum i Oslo
Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo En undersøkelse blant innbyggere med pakistansk, tamilsk og somalisk opprinnelse
Utkastelser En studie av utkastelser i større norske byer
Studentboliger for funksjonshemmede Behov, tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming
The challenges of housing privatisation Evaluation of a pilot prosject in Saravjevo 1997 - 2000
Store møter - små steder Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø Utviklingsprogrammet for fl erkulturelle bomiljø
Boligsosialt arbeid Evaluering av fire prosjekter i Oslo indre øst
Dagboksprosjektet Tilbakeskuende del Evaluering av plan- og bygningsloven
Hva skjedde så? Muskelsmerteprosjektet i Arbeidsmarkedsetaten - en evaluering fem år etter
Ung i drabantby Foreldrekontroll og lokal tilhørighet
Ungbo - mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim
Energifleksible varmeanlegg Energieffektiv vannbåren lavtemperaturvarme
Et hus midt i byen Evaluering av Samsen allaktivitetshus i Kristiansand
Tid tilbrakt i boligområdet Analyse av beboergruppers opphold ute i områder med ulik utforming og bebyggelse
Hjelpeapparetet for bostedsløse Om hjelpeapparatet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
Vinduer i eksisterende bygninger. Vedlikehold, oppgradering eller utskifting? Vinduer i eksisterende bygninger i et bærekraftig perspektiv
Bygningers energiforbruk og miljøpåvirkning En studie av tradisjonelle og moderne trebygninger
Ansvarsgruppen i kommunen Brukeren og ansattes erfaringer
Evaluering av plan- og bygningsloven Første kartleggging Case-undersøkelse i ti kommuner
"Den store boligdugnaden" Boforhold for flyktninger Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø
Råteskader i trepanel Resultater fra Dekkbeisfondet
Energieffektivitet i bygninger Trender i energibruk og byggeteknikk
Fra storskalabygging til frislepp Beretning om Oslo kommunes boligpolitikk 1960 - 1989
Kulturforvaltning i bydeler Evaluering av prosjektet "Kultur for og med barn og unge i drabantbyer" i Stovner og Ullern bydeler
Nytt for de eldste Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem
Stedsutvikling, kunst og kultur i en drabantby En studie av kultursatsing i Furuset bydel i Oslo
Hygroscopic material properties Water vapour permeability and hygroscopic sorption curves for materials used in a test house
Fukt i bygningsmaterialer og konstruksjoner Sluttseminar for strategisk instituttprogram Trondheim 17. og 18. februar 1998, Oslo 11. mars 1998
"På lag med befolkningen". Medvirkningsplanlegging i tre tettsteder. Erfaringer fra Løten, Moelv og Vinstra 1994-96 med nærmiljøarbeid som drivkraft i tettstedsforbedring
Våtromsmembraner Erfaringer fra funksjonsprøving av våtromsmembraner Anbefalinger for å sikre en vanntett våtromskonstruksjon
Klimadata for fuktberegninger Referanseår for 12 steder i Norge og klimadata for konstruksjoner mot grunnen
Helsefremmende ledelse En evaluering av gruppeledere med innvandrerbakgrunn
Boligsegregasjon En drøfting av underliggende prosesser
Bedre gårdsrom Et forsøk med beboerdeltakelse og revitalisering av to byfornyede gårdsrom Fase 3 i Oslo kommunes evaluering av opparbeidede gårdsrom
Tillitsverv og lønnet arbeid Hvordan tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kombinerer verv og lønnet arbeid
Bostedsløshet i Norge Kartlegging av bostedløse i kontakt med hjelpeapparatet
Miljøbyen Gamle Oslo Evaluering av måloppnåelse og samarbeid
Varieties of barrier free design Accessible housing in five European countries A comparative study
Lav inntekt og boforhold Boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen
Boligutbedring for funksjonshemmede Behov - etterspørsel og kostnader
Industrigolv av betong Betonggolv i industribygg Feltundersøkelse
Boliger i framtida i kommuner En utredning for Sortland boligstiftelse og Sortland kommune
Levende bydel? Evaluering av utvikling av områdeforvaltning i fire bydeler i Oslo
Fylkesvise boligrådgivningsgrupper Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet
Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig En evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning
Sosiale relasjoner mellom beboere Formell og uformell samhandling i forstad og i indre by
Learning from the built heritage on the way towards a sustainable development Some qualities of traditional building materials and construction techniques in a sustainable perspective
Det finnes ingen hovedveg Om ergoterapeuters plass i kommunenes rehabiliteringsarbeid
Windows in existing buildings - maintenance, upgrading or replacement? Windows in existing buildings in a sustainable perspective
Kan eldres boligformue redde velferdsstaten? Mulige virkninger av å omgjøre bundet kapital i bolig til kontanter
Nytt for gamle Evaluering av byggeprosjekter med nye omsorgsboliger og sykehjem
Aktivitet og fellesskap der folk bor Syngende gullerøtter og sosiale prosesser i Haugesund
Energy consumption and environmental impact of buildings Case study of traditional and modern wooden buildings
Byfornyelse i Oslo øst Intervjuer med beboerne i nye og utbedrede gårder
Energi- og miljøregnskap for bygg Fremstilling av byggematerialer, regnskap for boliger og kontorbygg
Klient hos den offentlige patron Forståelsesrammer rundt relasjon hjelpeapparat og klient
Bolig eller institusjon? Ulikhet mellom kommunene i eldreomsorgen, og nye omsorgsboliger i 1994
Ventilasjon og luftkvalitet i småhus Feltundersøkelse og litteraturgjennomgang
Byggskadeomfanget i Norge Utbedringskostnader i norsk bygge-/eiendomsbransje - og erfaringer fra andre land
Rimelige lavenergiboliger, varmegjenvinning Nytt, enkelt system for boligventilasjon
Ergoterapeuten i åpen omsorg Organisering, rehabiliteringsoppgaver og samarbeidsrelasjoner
To flyktningegruppers hverdag i en norsk kommune "Når vi kommer til et nytt land, prøver vi å gripe håpet"
Å bo i ny bygård Boforhold og bruk av nye sentrumsboliger
Tap på utlån til boligformål En strukturell og statistisk analyse
Måling av kloridinnhold i betong Felt- og laboratoriemålinger Ringforsøk
Kommunal utleie av boliger Noen tall fra en enquête til alle landets kommuner 1993
Fjernkulturelle utenlandske og norske husholdningers boforhold En sammenligning basert på Folke- og boligtellingen 1990
Trygg hverdag, felles ansvar Underveisevaluering av prosjekt Nabohjelpsområder
Brukermedvirkning i norsk helsetjeneste Kartlegging av former for brukermedvirkning som er prøvd ut i norsk helsetjeneste
Hvordan kan bydelshus overleve? En drøfting av fire bydelshus i Oslo med fokus på aktiviteter og økonomi
Keramiske fliser på betongunderlag Materialtekniske problemstillinger, forslag til prosjekteringsregler basert på praktiske erfaringer
Lovbrudd og sosial kontroll i bydel Fokus på oppvekstmiljø i utvalgte Drammensbydeler
Gårdsrom som en del av byfornyelsen Spørreundersøkelse av beboernes egne vurderinger
Kommunal bygge- og eiendomsforvaltning Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Asker, Bodø, Sandnes og Steinkjer kommuner og Byggforsk
"Aksjonsplan Brumunddal" Rapport fra veiledningsarbeidet første år februar-desember 1992
Forebygging på tvers? Organisering og arbeidsprosesser i prosjektene "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak"
Servicebolig - dyr bolig eller rimelig institusjon? Kostnader og effekter av en ny boform for eldre
Byfornyelsen og beboerne Sammenfatning av beboerundersøkelser i Oslo, Bergen og Trondheim
Innarbeiding av kvalitetsstyring Fallgruber og psykologiske problemstillinger
Boforhold og økonomi hos unge voksne fra 1987 til 1991: færre med to inntekter
Boligpriser og forventningsdannelse. Sammenhengen mellom forventet og faktisk boligpris
Boligen natur- og miljøvennlig bebyggelse i Tingvoll
Ungdom og bolig Hva vet vi i dag om unges etablering? : en utredning for Kommunaldepartementet og Barne- og familiedepartementet
Measurement of chlorides in concrete an evaluation of three different analysis techniques
Husholdningsutviklingen i Norge resultater fra Folke- og boligtellingen 1990
Kriminalitetsforebyggende tiltak på Holmlia En studie av sosialt miljø, utrygghet og kriminalitet i et boligområde i Oslo
Kriminalitet i Drammen rapport fra et forprosjekt
Tettstedsforbedring i Hokksund Del 1. En analyse av stedskarakter og byggeskikk
Nye boliger i byen 28 boligprosjekter i indre Oslo
Lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommuner tendensanalyse av 25 forsøk med lokalt samarbeid
Flytting og pendling i Oslo- og Akershusregionen Analyser av Boforholdsundersøkelsen 1988 som del av utredningsarbeidet og planleggingen for hovedflyplassen på Gardermoen
Fellesarealer i serviceboliger. Serviceboligen som boform og alternativ til institusjon.
Radon i eksisterende boliger. Tiltak for å redusere konsentrasjonen Kostnad-nytte-analyse for ulike tiltaksgrenser
Roofing systems with mechanical attachments. Results from testing with dynamic loading - test methods, backout classification and fastening design
Barnehager. Planlegging, drift og vedlikehold En teknisk og økonomisk analyse
Byggeskikk. Litteratur, enquete, definisjon
Bebyggelsesplan. Natur- og miljøvennlig bebyggelse i Tingvoll
Heis i eldre hus - hvor står vi nå? En statusrapport om hvordan den eksisterende boligmassen kan bli tilgjengelig med heis
Fjernvarme. Rasjonell fremføring av fjernvarme i boligområder med lav blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger .
Boligstandard for enslige. Boligønsker og behov på 1990-tallet .
Byggeforskrift for tilgjengelighet : intensjoner og praksis En undersøkelse av kommunal byggesaksbehandling, praksis hos typehusbedrifter og arkitekter, ferdige bygg
Rimeligere enn ventet. Kostnader for livsløpsboliger
Ising på tak En studie av et skadetilfelle : en rapport fra NTNF-prosjektet "Byggskader".
Takstein. Snø og brekkasje : en rapport fra NTNF-prosjektet "Byggskader" .
Boligøkonomi på 80-tallet En rapport fra boforholdsundersøkelsen 1988
Boligfrekvenser En studie av hvem som har, hvem som ikke har, og hvem som ønsker å ha egen bolig.
Husholdninger : data og definisjoner Rapport fra et seminar i desember 1989
Overganger for glasstak Praktiske forslag til detaljløsninger
Teknologiutvikling og utvikling i omsorgsbehov En rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv
Kyndig blikk Teknologiutvikling med brukerinnflytelse : en rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv
Gammel i møte med ny teknologi Teknologiens betydning for kvaliteten i eldres hverdagsliv : en rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv
Fjernvarmeanlegg Regulering og styring av fjernvarmeanlegg i områder med lav varmetetthet : kostnadstall fra et prøveprosjekt i Oslo kommune : turtallsstyring av sirkulasjonspumper : forinnstilling av ventiler
Utleieboliger Evaluering av prøveordningen med utleielån i Husbanken
Mennesker med psykisk utviklingshemning, integrering i samfunnet Praktiske tiltak, teori og metode, offentlige utredninger
Quality management. A challenge for the building industry.
Produktivitet i byggebransjon Forskjeller i produktivitet: teori, metode, analyser, forklaringer
Måling av relativ fuktighet Instrumenter og metoder : måling i betongvarianter
TKP - energibesparelse Langsiktig virkning av enøk-tiltak i yrkesbygg
Etableringslån til bolig Tap og kostnader for kommunene
Boliger for eldre og funksjonshemmmede Publikasjoner utgitt i Danmark, Norge og Sverige i perioden 1980-1987
Hybelmarkedet i Oslo Rapport fra en forundersøkelse
Kjøkkeninnredningers fleksibilitet. En undersøkelse av innredningenes tilpasning til ergonomiske krav, eldres og funksjonshemmede brukeres behov
Bostøtte for pensjonister. En undersøkelse av et boligøkonomisk tiltak
Mot år 2000 - bo alene eller sammen? Husholdningsutvikling og boligbehov
Koordinert boligfeltutbygging. Ålesund. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Ålesund.
Koordinert boligfeltutbygging. Sandnes. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Sandnes.
Koordinert boligfeltutbygging. Kristiansand. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Kristiansand.
Koordinert boligfeltutbygging. Harstad. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Harstad.
Koordinert boligfeltutbygging. Arendal. Rapport fra utbyggingsprosjekt i Arendal.
Bolig- og miljøfornyelse i etterkrigstidas boligområder Rapport fra erfaringsutvekslingsseminar for forsøksprosjektene 5.-7. januar 1987
Varmetekniske målinger Beskrivelse av utstyr og metoder ved NBI. Trondheimsavdelingen.
Roofing fasteners Field survey 1985 of roofs with mechanically attatched bituminous or polymeric membranes : recommended corrosion protection of metallic fasteners
Husholdninger i 80-årene Beskrivelser og utviklingstendenser
Flate, papptekte tak Feltundersøkelse 1980 og 1985
Boligstandard 1967-1981 Resultater fra Boforholdsundersøkelsen 1981
Installasjon av heis i eksisterende bebyggelse En utredning om muligheter, begrensninger og kostnader ved å installere heis i bestående bebyggelse
Etableringslåneordningen 1984. En undersøkelse av kommunal praksis ved tildeling av etableringslån
Tetthet av betongtakstein. En laboratorieundersøkelse av tetthet mot slagregn og nedbør for tak tekket med betongtakstein
Bovaner. En undersøkelse av 30 blokkleiligheter i Oslo.
Modeller for boligetterspørsel En modell for nybyggingsbehovet
Tid for nytenkning Erfaringer med døgnservice i Norge, Sverige og Danmark
Windows Recent research and experiences made by Norwegian Building Research Institute
Drenering av bygninger Referat fra åpent møte arrangert av Norges byggforskningsinstitutt på Blindern, 4. mai 1960
Nyere metoder i betongbyggeri Norges byggforskningsinstitutt's kurs 6.-10. mai 1957
Knekning av vegger av uarmert betong Buckling of Unreinforced Concrete Walls
Norges Byggforskningsinstitutt En kort omtale av instituttets organisasjon og virksomhet
Romakustisk prosjektering Prosjekteringsanvisning og datasamling for lydadsorberende materialer og konstruksjoner