Book cover

Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren


Forfattere: Siri E. H. Erichsen, Cecilie Flyen, Sjur Kasa, Anders Underthun

Sider: 77

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-959-1

Prosjektrapporten gir en samlet framstilling av prosjektet Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren. Prosjektet er gjennomført i to faser. I første fase er typehusnæringens evne til å tilpasse seg forskjellige lokale klimaforhold og kommende endringer i klimapåkjenninger undersøkt. I andre fase er kommunal plan- og byggesaksforvaltning og forvaltning og drift av kommunale bygninger med henblikk på klimapåkjenninger og fuktsikkerhet undersøkt. Rapporten retter seg mot typehusprodusenter, ingeniører og arkitekter, kommunale planleggere og byggesaksbehandlere med behov for å øke forståelsen for klimatilpasning og ivaretakelse av økende klimautfordringer i det bygde miljø. Den retter seg også mot forskning og offentlig forvaltning med tilpasning til klimaendringer i Norge mer generelt som felt. Hovedfokus er lagt på erfaringer fra næringen og kommunene selv, prosesser, informasjonsflyt og bevissthet.