Book cover

Syv energiambisiøse oppgraderinger av yrkesbygg

Resultater fra Upgrade Solutions


Forfattere: Anna Svensson, Anders-Johan Almås (Multiconsult), Peter Blom, Mads Mysen

Sider: 26 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1328-4

Det største potensialet for energieffektivisering finnes i den eksisterende bygningsmassen. Gode forbildeprosjekter vil vise hva som faktisk er mulig, og stimulere bransjen til å ta i bruk nye løsninger. Denne rapporten viser hvordan sju eksisterende bygninger har gjennomgått en ambisiøs energimessig oppgradering. 

Fredrik Selmers vei 4 skal tilfredsstille passivhusnivå og energiklasse A, Malmskriverveien 4 og Solbråveien Kontorsenter tilfredsstiller lavenerginivå samt energimerke B. Verneverdige bygninger kan også energieffektiviseres. Kampen skole og NVE-bygget, med en energiklasse B på sistnevnte, er gode forbilder.

Minimering av riving gjennom gjenbruk av eksisterende kanalnett for ventilasjonen er utført i både Kampen skole og Solbråveien Kontorsenter med godt resultat.

Gode tekniske systemer i en bygning er essensielt for et godt inneklima og et lavt energibehov. Optimalisering av de tekniske systemene med hjelp av behovsstyring, effektiv varmegjenvinner og lav SFP (vifteenergi) er viktige tiltak. Det kan være mulig å gjenbruke det eksisterende kanalnettet i et nytt moderne behovsstyrt anlegg hvis det er hensiktsmessig og miljøriktig. Passive tiltak, som solavskjerming, energieffektiv belysning og annet energieffektivt utstyr samt gode løsninger for dagslys, reduserer også bygningens totale energibruk.