Book cover

Innføring i byggereglene TEK17

Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet


kr 549,00

Forfattere: Anders Kirkhus

Sider: 178

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1548-6

Boka forklarer hva plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sier om:
 
 • bygningenes forhold til omgivelsene
 • kravene til bygninger
 • nødvendig dokumentasjon av krav og produktegenskaper
Reglene for byggesaksbehandling, ansvarsrett og kontroll i byggesaksforskriften (SAK) er gjennomgått i en egen del.
Boka er en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, arktiekter, håndverkere og kommunale saksbehandlere, samt boligeiere som vil sette seg inn i byggereglene.

Author

Anders Kirkhus

Anders Kirkhus er sivilarkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Community.

 • I Innledning
 • 1 Bakgrunn
  • Hvorfor byggeregler?
  • Ja-lov eller nei-lov?
  • Hva er plan- og bygningslovgivningen?
  • Hva er et byggverk og hva er et tiltak?
  • Vinkling: Nybygging
  • Hvem har ansvar?
  • Funksjonskrav, ytelsesnivåer og løsninger i TEK17
  • Unntak for visse typer byggverk
 • 2 Plan- og bygningsloven
  • Ryggraden i byggereglene
  • Seks hoveddeler
  • Arealplanlegging
  • Ulike plannivåer
  • Helse, miljø og sikkerhet i bestående byggverk
  • Dispensasjon
  • Refusjonsordninger
  • Unntak for tiltak som dekkes av annet lovverk
 • 3 Historikk
  • De første lovene
  • Bygningslovene av 1924 og 1965
  • Plan- og bygningsloven av 1985 med endringer 1997
  • 2008: Lov om planlegging og byggesaksbehandling
  • De første byggeforskriftene
  • Forskrifter etter 1997 – fra TEK til TEK17
 • II Forholdet til omgivelsene
 • 4 Grad av utnytting og måle­regler
  • Hensikt
  • Ulike regler for mengde bebyggelse
  • Ulike regler for høydebegrensning
  • Minste uteoppholdsareal
 • 5 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
  • Flom, stormflo og skred
  • Klimaendringene
  • Sikkerhetsklasser
 • 6 Plassering, estetikk og uteareal
  • Konkrete krav i loven
  • Plassering av byggverk
  • Estetikk
  • Uteoppholdsareal
  • Atkomst til byggverk og uteoppholdsareal
 • 7 Ytre miljø
  • Materialvalg og utslipp
  • Helse- og miljøskadelige stoffer
  • Forurensning i grunnen
  • Utvalgte naturtyper
  • Avfall fra bygge- og rivevirksomhet
 • III Krav til byggverk
 • 8 Konstruksjonssikkerhet
 • 9 Brann
  • Bakgrunn
  • Hva er egentlig en brann?
  • Klassifisering som grunnlag for differensierte krav
  • Bæreevne og stabilitet ved brann, samt sikkerhet ved eksplosjon
  • Brannteknisk oppdeling av byggverk
  • Brannspredning mellom byggverk
  • Materialers og produkters brannegenskaper
  • Rømning av personer
  • Tilrettelegging for slokking
  • Dokumentasjon av brannsikkerhet for store, kompliserte byggverk
 • 10 Planløsning
  • Bakgrunn
  • Generell brukbarhet
  • Tilgjengelighet
  • Universell utforming
  • Krav til boligbygninger og boligrom
  • Krav til bygningsdeler
 • 11 Inneklima og helse
  • Hva omfatter inneklimaet?
  • Ventilasjon
  • Temperatur
  • Lyd og vibrasjoner
  • Dagslys, belysning og utsyn
  • Fukt
 • 12 Energi
  • Forsvarlig energibruk
  • Dokumentasjon
  • Alternativ beregningsmetode for boligbygninger
  • Energiforsyning
 • 13 Installasjoner
  • Installasjonene - en integrert del av byggverket
  • Installasjoner for temperaturregulering
  • Vann- og avløpsinstallasjoner
  • Løfteinnretninger
 • IV Om dokumentasjon
 • 14 Dokumentasjon av at forskriftskrav er oppfylt
  • Prosjektering og utførelse
  • Prosjekteringsmateriale
  • Dokumentasjon av ytelseskrav
  • Dokumentasjon av funksjonskrav
  • Dokumentasjon av utførelsen
  • Eksempler
 • 15 Dokumentasjon av produkters egenskaper
  • To krav til byggverk
  • Lovlig å markedsføre og omsette
  • Egnet til bruk i det aktuelle byggverket
  • Mer om CE-merking
  • Nærmere om de ulike godkjennings­ordningene
 • 16 FDV-dokumentasjon
  • Innhold i dokumentasjonen
 • V Byggesak, ansvar og kontroll
 • 17 Hovedprinsipper
  • Hvordan sikre at TEK17 blir ivaretatt
  • Tillit til tiltakshaver
  • Hvorfor byggesaksbehandling?
  • Hva er omfattet av byggesaks­bestemmelsene?
  • Hovedtrekk i byggesaksbehandlingen
  • Kommunens rolle ved ulovligheter
  • Hvem betaler for byggesaksbehandlingen?
  • Forutsetninger for kommunens arbeid med byggesak
 • 18 Elementene i byggesaksbehandlingen
  • Forhåndskonferanse
  • Nabovarsling
  • Trinn én i søknadsbehandlingen – rammetillatelse
  • Trinn to i søknadsbehandlingen – igangsettingstillatelse
  • Bortfall av tillatelse
  • Endringer underveis
  • Avslutning av byggesaken
  • Varianter av søknadsbehandling
  • Klage
  • Sanksjoner
 • 19 Nærmere om ansvar, kompetanse, kvalitetssikring og uavhengig kontroll
  • Plassering av ansvar
  • Ansvarsroller
  • Ansvarsrett
  • Uavhengig kontroll
 • 20 Enklere regler for enklere tiltak
  • Søknadspliktige tiltak der tiltakshaver selv kan søke, prosjektere og utføre
  • Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Se også

Boligkjøperboka Undersøk boligen
 kr 369,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 1 070,00