Book cover

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter – Jåtten Øst II som case

Rapporten utreder et konsept der bebyggelsen utføres som passivhus, og hvor varmebehovet dekkes av fornybar energi.


Forfattere: Tor Helge Dokka

Sider: 81

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1085-6

Skanska Bolig og Jåttå Utbyggingsselskap (JUS) planlegger utbygging av 650-700 boliger i et nytt 180 dekar stort boligområde på Jåttå, i Hinna Bydel ca 9 km sør for Stavanger sentrum.
 
Utbygger har ambisjoner om et prosjekt med meget lavt energibehov og lav miljøelastning.
 
Passivhus har et oppvarmingsbehov som ikke overskrider 15 kWh/m²år. Med et så lavt energibehov er det mulig med en drastisk forenkling av varmesystemet i boligene, og dermed også en betydelig kostnadsreduksjon.
 
Passivhuskonspetet innebærer meget godt isolerte konstruksjoner uten kuldebroer, superisolerte vinduer, en bygningskropp uten luftlekkasjer, samt et balansert ventilasjonssystem med høyeffektiv
varmegjenvinning.