Book cover

Livsløpsanalyser (LCA) av norske treprodukter

Resultater fra MIKADO-prosjektet


Forfattere:

Sider: 108 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1137-2

Rapporten oppsummerer resultater fra livsløpsanalyser (miljøvurdering) for norske treprodukter. Resultatene har fremkommet i FoU-prosjektet MIKADO (2007-2009). Det er samlet data for materialbruk, energibruk og transport, samt for treproduktenes verdikjede fra skogen til sagbruk/produksjon, byggeplass, driftsfase og avhending. Det er fremskaffet standardisert livsløpsbasert miljøinformasjon i form av miljødeklarasjoner (EPD) for tre- og trebaserte produkter som representerer en stor andel av slike byggevarer i bruk i Norge. Videre er det samlet data for lim. Kjemiske byggprodukter som maling og impregnering er også inkludert i studiene. EPDene er vedlagt rapporten. Rapporten oppsummerer også arbeidet med miljøstyrt produktutvikling, som et ledd i å forbedre treindustriens produkter.