Book cover

Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen?

Frigjøringen av energi og elektrisitet som beregnet i denne rapporten vil føre til langt mindre inngrep i naturen, redusere behovet for nettutbygging betydelig og være en tilnærmet konfliktfri løsning sammenliknet med mange av alternativene. Dette vil også gjøre at den enkelte boligeier og byggherre kan bidra til å løse klima- og energiutfordringen samtidig som de gjør byggene sine mer energirobuste og øker byggenes verdi.


Forfattere: Nina Holck Sandberg, Tor Helge Dokka, Anne G. Lien, Igor Sartori, Kristian Stenerud Skeie, Benjamín Manrique Delgado, Niels Lassen

Sider: 66 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-536-1807-4

I rapporten bruker vi RE-BUILDS-modellen til å estimere potensialet for energieffektivisering i den norske bygningsmassen fram mot 2050. Vi vurderer to scenarioer: Baseline-scenarioet antar at videre utvikling fortsatt følger dagens trender for energinivå på nye og rehabiliterte bygg og bruk av ulike oppvarmingsteknologier i de forskjellige segmentene av bygningsmassen. Ultra grønn-scenarioet ser på hva som er et realistisk potensial for energieffektivisering, med svært ambisiøs oppgradering av energinivå ved nybygging og rehabilitering, omlegging til den mest energieffektive oppvarmings­teknologien og bruk av solceller på bygg. Energibehov i de ulike segmentene av bygningsmassen er beregnet ved hjelp av PROFet-verktøyet, en aggregert, klimaavhengig lastprofilmodell som lager lastprofiler for energibehov for 11 ulike bygningskategorier og tre energinivåer.

Tiltakspakker er definert for energieffektivisering for både nybygg og eksisterende bygg, for de ulike bygningskategoriene. Disse tiltakspakkene er kostnadsestimert og lønnsomhetsvurdert, og basert på dette er det vurdert hvor mye støtte som må til for at tiltakene blir gjennomført.

Videre er det beregnet at for å få utløst potensialet i Ultra grønn-senarioet er det behov for støtte på 4–5 milliarder per år. Det er foreslått ti tiltak og virkemidler for å utløse energisparepotensialet i eksisterende bygg og nybygg. 

Rapporten er utarbeidet av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).