Book cover

Fysisk skolemiljø og pedagogikk. En kunnskapsoversikt

I norsk grunnopplæring har elevene rett til et fysisk skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Kvaliteten på det fysiske læringsmiljøet har stor betydning som ramme for å oppfylle sosiale og pedagogiske mål.


Forfattere: Hans Petter Ulleberg, Marloes van Verseveld

Sider: 95 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-536-1788-6

I denne rapporten presenterer vi resultater fra en gjennomgang av nyere internasjonal forskning på pedagogikk og skolebygg. Formålet er å samle eksisterende kunnskap om erfaringer med fleksible og innovative læringsmiljøer. Kartleggingen skal danne grunnlag for videre forskningsarbeid.
Rapporten er gjennomført som et ledd i hovedprosjektet “Morgendagens skoler – et skoleeksempel”.
Prosjektet pågår fra 2020 til 2023 og er finansiert av Norges forskningsråd.