Book cover

Sirkulær masseforvaltning. Materialstrømsanalyse av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsnæringen

Massehåndtering er ofte en utfordring i bygg- og anleggsprosjekter, og et enkelt prosjekt kan ha både overskudd og underskudd på masser, men i ulike faser av gjennomføringen.


Forfattere: Torun Rise, Mark Uwe Simoni, Annina Margreth, Fredrik Hausmann, Tanja Marie Gjerde, Jo Gunnar Håkonsen, Espen Rudberg

Sider: 84 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1769-5

Internt i prosjekter begrenses bruk av massene ofte av mangel på nødvendig areal til å mellomlagre massene fra de tas ut til de skal brukes, samt av massenes kvalitet med tanke på ulike bruksformål.
Prosjektet “Sirkulær masseforvaltning” skal utvikle nye tjenester for å effektivisere bruk, ombruk og gjenvinning samt lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen.
Denne rapporten har fokus på ressurstilgang og materialflyt på tre nivåer: nasjonalt, regionalt og prosjektnivå.
 
Rapporten er utarbeidet av SINTEF, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Feiring som en del av prosjektet “Sirkulær masseforvaltning”. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og industripartnere.