Book cover

Lydforhold og akustiske parametre i undervisningsrom. Kunnskapsgrunnlag

Hvordan påvirker lydforholdene skoleelever, og hvilke akustiske parametre bør evalueres for å sikre et godt læringsmiljø?


Forfattere: Anders Homb

Sider: 42 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1763-3

Denne rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av internasjonal forskningslitteratur om akustiske forhold i undervisningsrom. Hovedformålet er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om akustikk i skolebygg og å evaluere relevante metoder for å planlegge gode undervisningsarealer.

Kartleggingen avgrenser seg særlig til forskningslitteratur om åpne undervisningsløsninger eller store romløsninger. Resultatene viser at det er manglende kunnskap om hvilke parametre som egner seg best for å vurdere de akustiske forholdene i slike undervisningsarealer, og dermed hvordan slike rom skal defineres og prosjekteres. Forskningsresultater viser likevel tydelig at akustiske forhold er krevende i store, åpne undervisningsarealer, spesielt for elever med økte læringsbehov. Store, åpne undervisningsarealer bør kun velges når man kan forutsette en høy grad av koordinering mellom aktivitetene i de ulike sonene/gruppene.

Kunnskapsinnhentingen kan brukes av kommuner, arkitekter og akustiske rådgivere som skal planlegge skolebygg.

Litteraturstudien er gjennomført som et ledd i hovedprosjektet "Morgendagens skoler – et skoleeksempel". Prosjektet pågår fra 2020 til 2023 og er finansiert av Norges forskningsråd.