Book cover

Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre

Denne rapporten sammenlikner oppgradering av småhus med det å rive og bygge nytt på samme tomt. Resultatene viser at ambisiøs energioppgradering kan gi en betydelig klimagevinst sammenliknet med ikke å gjennomføre en oppgradering eller å rive og bygge nytt. Dette gjelder både med kort og lang tidshorisont, og med både høy og lav utslippsintensitet for elektrisitet.


Forfattere: Christofer Skaar

Sider: 37 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1753-4

En følsomhetsanalyse viser at tidshorisont og valg av utslippsintensitet for elektrisitet er de to dominerende faktorene som gir stort utslag i klimafotavtrykket. Underlaget for rapporten er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse om oppgradering av eneboliger
som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet OPPTRE.
Forskningsprosjektet Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) har som formål å foreslå et nivå for renovering av småhus i tre til nesten nullenergibygg (nZEB, nearly Zero Energy Buildings). OPPTRE er ledet av SINTEF Community med NTNU ved Fakultet for arkitektur og design som forskningspartner.
Prosjektet er finansiert av EnergiX-programmet i Norges Forskningsråd og partnerne Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Hunton, VELUX, Isola, Flexit, Enova, Innlandet fylkeskommune og DiBK.