Book cover

Insentiver og kriterier for klimatilpasning – reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering med overføringsverdi og pekere framover

I framtiden ventes kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og sørpeskred. Store deler av samfunnet vil bli påvirket, og dersom det ikke blir iverksatt tilpasningstiltak, vil risikoen for naturskade øke vesentlig. I den forbindelse kan grønne lån- og for­sikringsprodukter være nøkkelverktøyer for å øke vår evne til å gjenoppbygge etter en katastrofe, redusere sårbarhet og gjøre oss mer motstandsdyktige mot katastrofer.


Forfattere: Eli Sandberg, Eivind Lekve Bjelle

Sider: 49 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1723-7

I dette notatet har vi kartlagt insentivordninger for klima- og miljøpåvirkning og klimatilpasning. Basert på kartleggingen vurderer vi hvilke ordninger innenfor klima- og miljøpåvirkning som kan overføres til klimatilpasning og klimatilpasningsordninger i samfunnet. Resultatene er basert på dokumentanalyse og intervjuer av aktuelle aktører i relevante bransjer. I dokumentanalysen inngår vitenskapelig litteratur, rapporter, lover og forskrifter, støtteordninger og merkeordninger, anvis­ninger og standarder.

I notatet legger vi vekten på boliger, mens insentiver for klimatilpasning av andre typer bygninger og infrastruktur samt insentiver til energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp i boliger tas med som sammenlikningsgrunnlag