Book cover

Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger

I dag planlegges det flere prosjekter med nye boformer og fellesskapsløsninger i Norge. Det å bo flere sammen og dele funksjoner og plass kan bidra til mindre forbruk av arealer og ressurser, og det er således i tråd med aktuelle bærekraftsmål. Kollektive boformer harmonerer også med målsettingen om sosial bærekraft fordi slike tiltak kan støtte etablering av sosiale nettverk og bidra til at mennesker viser større omtanke for hverandre.


Forfattere: Solvår Wågø, Evgenia Gorantonaki, Karin Høyland

Sider: 67 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1707-7

Tanken er ikke ny: Bokollektivet Villa Holmboe i Tromsø har for eksempel eksistert i over tredve år. Prosjektet ble satt i gang av åtte enslige tilflyttere. Boliger og fellesarealer ble ferdigstilt og innflyttet i 1988. Denne studien av Villa Holmboe er finansiert av Husbanken.
Målsettingen har vært å få fram perspektiver man kan bringe videre i nye prosjekter. Vi har også innhentet erfaringer fra andre bofellesskap for å “speile” løsningene i Villa Holmboe, men vårt hovedfokus har vært å evaluere Villa Holmboe-konseptet. I prosjektperioden har vi også vært involvert i “Bopilot” som setter søkelys på kommunenes rolle som pådriver for nye boformer. “Bopilot” er støttet av Norges forskningsråd.
Bergen og Trondheim kommuner samt Husbanken er partnere, og det har vært naturlig å se disse prosjektene i sammenheng.
Målgruppa for rapporten er kommuner, arkitekter, utbyggere og private som planlegger kollektive boformer og deleløsninger. Videre håper vi innholdet kan være til inspirasjon for enkeltpersoner eller grupper som har lyst til å bo litt annerledes. Kollektive boformer kan være et økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig svar på noen av dagens samfunnsutfordringer.