Book cover

Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer

Mange kommuner gjør en innsats for å gi personer med ruslidelser og psykiske lidelser et godt botilbud, men rapporterer om store utfordringer med å skaffe egnede tomter og boliger. Derfor er det etterspørsel etter kunnskap om erfaringer med å planlegge, bygge og drifte slike boliger.


Forfattere: Solvår Wågø, Lars Arne Bø, Karin Høyland

Sider: 208 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-536-1695-7

I denne rapporten har vi samlet og systematisert erfaringer med “småhus” som boligtilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser eller kombinasjonslidelser). Målsettingen har vært å finne og dele suksesshistorier om prosesser og løsninger slik at de kan spres og videreutvikles i andre kommuner. Samtidig har det vært en ambisjon å synliggjøre beboernes egne stemmer og erfaringer med småhusene.

Datamaterialet består av en spørreundersøkelse som Husbanken sendte ut høsten 2019, og som ble besvart av 14 norske kommuner som har bygd småhus til dette formålet. Kommunenes svar på spørreundersøkelsen ble komplettert med intervjuer av ansatte i kommunene. Videre har vi intervjuet 14 småhusbeboere i 10 ulike kommuner. Beboernes egne stemmer formidles gjennom filmen “Herre i eget hus?