Book cover

Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung

Hva med å gå inn i alderdommen i et bofellesskap med venner, orangeri og badstue på taket? Studenter som miljøarbeidere i bokollektiv for eldre? Barnehage og sykehjem som deler gymsal og tursti for både trehjulssykler og rullatorer?


Forfattere: Karin Høyland, Karine Denizou, Trond Halvorsen, Ellinor Moe

Sider: 148 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1667-4

Denne rapporten viser en rekke eksempler fra inn og utland som representerer nytenking på feltet boformer for eldre. Imidlertid er det fortsatt behov for flere forsøk, og erfaringene må i større grad etterprøves og spres! Rapporten gir anbefalinger om utforming av nye boligkonsepter og tilpassing av eksisterende boligmasse, og påpeker hvor viktig det er med områdeplanlegging som legger vekt på prinsippene om sosial bærekraft og blandede bomiljøer.
SINTEF har gjennomgått dagens regelverk og stimuleringsordninger. Basert på erfaringer med ordningene foreslår vi nye modeller og virkemidler på området. Det gjelder blant annet markedsføring og støtte til selvinitierte seniorbofellesskaper, ordninger for etablering av botilbud for eldre uten realiserbar boligkapital, insitamenter for utbedring av blokkbebyggelse uten heis. Videre foreslås det et program for utvikling av sosialt bærekraftige områder, der møter mellom generasjoner og flerbruk av felles arealer ute og inne i nærområder er viktige virkemidler.
Prosjektet er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.