Book cover

Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte

Rapporten oppsummerer prosjektet VIRKSOMT, som har undersøkt byggesektorens rolle i det grønne skiftet og hvordan byggesektoren kan bidra til å nå nasjonale klimamål.


Forfattere: Ann Kristin Kvellheim, Anne G. Lien

Sider: 33 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1598-1

Gjennom innovasjon, markedsendring og ny teknologi har byggesektoren et betydelig potensial til å bidra til klimagassreduksjon. Særlig er det vesentlig å finne løsninger for å oppgradere den eksisterende boligmassen på en klimavennlig måte. Videre står byggesektoren overfor en krevende omstilling til nye teknologiske løsninger. Dersom byggesektoren lykkes med digitaliseringen, kan det bidra til økt lønnsomhet og reduserte klimafotavtrykk gjennom hele byggets levetid. Rapporten er utarbeidet av SINTEF Byggforsk og finansiert av Husbanken.