Book cover

Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling

Rapporten presenterer ulike perspektiver på by- og stedsutvikling, blant annet aldersvennlig, demensvennlig, barnevennlig og helsefremmende planlegging.


Forfattere: Karin Høyland, Karine Denizou, Daniela Baer, Hilde Finess Evensmo, Pernille Schanche Feragen

Sider: 144

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1591-2

Rapporten argumenterer for å utvide fokuset fra universell utforming av bygg til å fokusere på områdekvaliteter som inkluderer “alle”. En inkluderende områdeutvikling krever innsikt i ulike brukerperspektiver. Ved å planlegge på tvers av brukergrupper og å samlokalisere funksjoner i lokalmiljøet, kan vi skape møteplasser der flere kan delta.
Rapporten gir verdifulle innspill til kommuner, planleggere og arkitekter som skal drive by- og stedsutvikling.
 
Rapporten er initiert av SINTEF Byggforsk og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR).